Pak-karakoram-photos-by-David-Kaszlikowski-4

LED light to ‘paint’ the snow at Karakoram. PHOTO: DAVID KASZLIKOWSKI

LED light to ‘paint’ the snow at Karakoram. PHOTO: DAVID KASZLIKOWSKI