Australian PM Tony Abbott (Photo by Sabeh of Tribune)